การวิเคราะห์ทางพื้นฐาน (Fundamental) : ปัจจัยที่มีผลต่อการเคลื่อนไหวของราคา

การวิเคราะห์ทางพื้นฐาน (Fundamental) : ปัจจัยที่มีผลต่อการเคลื่อนไหวของราคา

            หลังจากที่เราได้นำเสนอการใช้อินดิเคเตอร์ในการวิเคราะห์ทางเทคนิคไปพอสมควรแล้ว คราวนี้เราจะเปลี่ยนไปพิจารณาในส่วนของการวิเคราะห์ทางพื้นฐาน (Fundamental) กันบ้าง เพื่อให้ผู้อ่านได้มีความรู้ที่หลากหลายและกว้างขวางมากยิ่งขึ้น และสามารถนำไปประยุกต์ใช้กับการคาดการณ์แนวโน้มของราคาต่อไป

ปรากฏการณ์ที่เราจะพบได้ในการซื้อขายทั่วไป โดยเฉพาะ Forex นั่นคือ บางครั้งบางคราว ราคาก็เกิดดีดตัวสูงขึ้นโดยกะทันหัน หรืออยู่ๆก็ลดต่ำลงจนน่าประหลาดใจ ซึ่งปรากฏการณ์ดังกล่าวนี้ มักจะอยู่นอกเหนือจากความสามารถในการวิเคราะห์ทางเทคนิคของอินดิเคเตอร์ ซึ่งมักจะเป็นการวิเคราะห์โดยอ้างอิงจากราคาในอดีตเป็นสำคัญ การปรับตัวของราคาดังกล่าวมีความเป็นไปได้ว่าเกิดขึ้นจากการที่ปัจจัยที่เปลี่ยนไป เกิดเหตุการณ์สำคัญขึ้นในต่างประเทศ ภัยพิบัติ อันส่งผลต่อเศรษฐกิจและความเชื่อมั่นของนักลงทุน


การวิเคราะห์ทางพื้นฐาน (Fundamental) ปัจจัยที่มีผลต่อการเคลื่อนไหวของราคา 2

ปัจจัยสำคัญที่มีผลต่อการเคลื่อนไหวของราคา

  1. นโยบายรัฐบาล (Government Policy)

หากรัฐบาลของ U.S. ตั้งใจลดอัตราดอกเบี้ย (Interest Rate) เพื่อกระตุ้นอัตราการเติบโตทางเศรษฐกิจของประเทศ นั่นแปลว่าจะมีนักลงทุนจำนวนมากพุ่งเข้าไปลงทุนใน U.S. อันจะส่งผลโดยตรงให้ค่าเงินของ U.S. ปรับตัวสูงขึ้นในทันที

ในทางตรงกันข้าม หาก Fed ซึ่งเป็นธนาคารกลางของ U.S. ต้องการควบคุมอัตราเงินเฟ้อไม่ให้มีมากเกินไป Fed จะเพิ่มอัตราดอกเบี้ย เพื่อควบคุมราคาไม่ให้พุ่งสูงขึ้น การเพิ่มอัตราดอกเบี้ยดังกล่าว ทำให้นักลงทุนบางส่วนตัดสินใจขายสินทรัพย์ของ U.S. และไปลงทุนในประเทศอื่น (ที่ให้ผลตอบแทนสูงกว่า) แทน กรณีดังกล่าวนี้จะทำให้ค่าเงินของ U.S. ปรับตัวลดลงในทันทีเช่นกัน

  1. การซื้อขายระหว่างประเทศ (International Trade)

เช่นเดียวกับการเพิ่มลดอัตราดอกเบี้ย การนำเข้าหรือส่งออกสินค้าของ U.S. ก็มีผลต่อการเคลื่อนไหวของราคาเช่นกัน กล่าวคือ เมื่อ U.S. มีการนำเข้าสินค้าเข้าประเทศ นั่นหมายถึงการใช้จ่ายเงินดอลล่าห์สหรัฐเพื่อซื้อสินค้า เปรียบได้กับการนำเงินดอลล่าห์สหรัฐไปขายให้กับต่างประเทศ เมื่อมีการนำเข้าสินค้ามากขึ้น เงินดอลล่าห์สหรัฐถูกนำไปขายมากขึ้น ค่าเงินก็จะอ่อนตัวลงตามหลัก Demand and Supply ทางเศรษฐศาสตร์

ในทางตรงกันข้าม หากมีการส่งออกสินค้ามากขึ้น นั่นหมายถึงการที่เงินดอลล่าห์สหรัฐถูกซื้อจากต่างประเทศมากขึ้น ค่าเงินก็จะแข็งค่าขึ้น ตามหลัก Demand and Supply ทางเศรษฐศาสตร์เช่นกัน

  1. ความคาดหวัง (Expectation)

ปัจจัยข้อนี้จัดว่าเป็นหนึ่งสาเหตุที่ก่อให้เกิดแนวรับแนวต้านของราคา นั่นคือ ถ้านักลงทุนเห็นว่าราคาเพิ่มสูงขึ้นจนเกือบถึงแนวต้านแล้ว เขาก็จะเริ่มเทขาย หากมีนักลงทุนจำนวนมากคิดเช่นเดียวกัน ราคาก็จะเกิดการกลับตัวในจุดที่เป็นแนวต้าน แต่ในขณะเดียวกัน หากมีนักลงทุนคิดไม่เหมือนกัน ก็จะเกิดความผันผวนของราคา ในจุดที่เป็นแนวรับแนวต้าน ดังที่เห็นได้จากการซื้อขายโดยปกติทั่วไป

  1. อุปสงค์และอุปทาน (Demand and Supply)

ในประเทศที่เกิดเหตุการณ์ทางเศรษฐกิจอันทำให้ราคาของสินค้าลดต่ำลง การส่งออกสินค้าของประเทศนั้นจะเพิ่มสูงขึ้น เนื่องจากนักลงทุนได้เปลี่ยนมาซื้อสินค้าจากประเทศนั้น (เพราะมีราคาต่ำกว่าประเทศอื่น) เหตุการณ์ดังกล่าวจะส่งผลให้ค่าเงินของประเทศนั้นเพิ่มสูงขึ้น

ในทางตรงกันข้าม หากประเทศดังกล่าวเกิดเหตุการณ์ทางเศรษฐกิจอันทำให้ราคาของสินค้าปรับตัวสูงขึ้น (เมื่อเทียบกับราคาของสินค้าชนิดเดียวกันของประเทศอื่น) การส่งออกสินค้าของประเทศนั้นก็จะลดลง นักลงทุนเปลี่ยนไปซื้อสินค้าจากประเทศอื่นแทน ทำให้ค่าเงินของประเทศนั้นอ่อนค่าลง

การวิเคราะห์ทางพื้นฐาน (Fundamental) ปัจจัยที่มีผลต่อการเคลื่อนไหวของราคา 1

รูปตัวอย่างเว็บไซต์ที่ใช้สำหรับติดต่อข่าวสารแบบ Real time

จากปัจจัยดังที่ได้กล่าวไปแล้วข้างต้น เราจะพบว่า การเคลื่อนไหวของราคานั้นมีเหตุผลรองรับอยู่เสมอ ในทางหนึ่งนั้น การวิเคราะห์ทางพื้นฐาน (Fundamental) ได้รับความนิยมจากนักลงทุนมากกว่าการวิเคราะห์ทางเทคนิค ด้วยเหตุผลที่ว่าการวิเคราะห์ทางพื้นฐานนั้นมีเหตุผลที่น่าเชื่อถือรองรับ ไม่ใช่แค่ใช้ราคาในอดีตพยากรณ์แนวโน้มในอนาคตเพียงอย่างเดียว แต่กระนั้น เราก็ไม่อาจละเลยการวิเคราะห์ทางเทคนิคไปได้ ฉะนั้น จึงเป็นสิ่งจำเป็นที่เราจะต้องมีความรู้ครอบคลุม ทั้งการวิเคราะห์ทางพื้นฐานและทางเทคนิค

การพยากรณ์ทิศทางของราคาด้วยการวิเคราะห์ทางพื้นฐาน (Fundamental) นั้น เราจำเป็นต้องเป็นคนกระตือรือร้นที่จะรับฟังข่าวสารอยู่เสมอ โดยต้องเลือกฟังข่าวจากเว็บไซต์ที่เชื่อถือได้ และมีความทันสมัย ยิ่งถ้าเป็นเว็บไซต์ที่ประกาศข่าวแบบ Real time จะยิ่งส่งผลดีให้กับการซื้อขายของเรามากยิ่งขึ้น