5 thoughts on “โบรกเกอร์นี้ดีไหม?

    • Chaiyutthapon says:

      เป็นโบรกเกอร์เล็กครับ เจ้าของน่าจะเป็นคนไทย ฝากเริ่มต้น 1000$ สูงพอสมควร ไม่ค่อยมีความเป็นสากล ไม่ค่อยมีใครรู้จัก
      คนที่เผลแพร่ส่วนใหญ่จะเผยแพร่เพราะได้ค่าคอม

Comments are closed.