หน่วยงานกำกับ Forex Broker : CySEC

CySEC  Cyprus Securities and Exchange Commission หรือที่รู้จักกันอีกชื่อหนึ่งคือ  CySEC เป็นหน่วยงานกำกับสถาบันการเงินของประเทศ Cyprus ในฐานะประเทศสมาชิกของสหภาพยุโรป  การดำเนินการของ CySEC นั้นทำงานร่วมกับหน่วยงานกำกับกิจการการเงินของยุโรป ชื่อ MiFID ซึ่งเป็นหน่วยงานหลักที่ดำเนินการด้านกฏระเบียบของธุรกิจการเงินทุกประเภทในยุโรป ซึ่งโบรคเกอร์ Forex ในต่างประเทศหลายโบรคเกอร์ รวมทั้ง Binary options Broker ก็ลงทะเบียนกับ CySEC เช่นเดียวกัน

 

เว็บไซต์ CySEC 

CySEC คือ

CySEC ตั้งขึ้นในปี 2001 ภายใต้ Republic of Cyprus โดยเป็นส่วนหนึ่งของ Cyprus Securities and Exchange Commission Law ของปี 2001 เมื่อ Cyprus ได้มาเป็นสมาชิกของกลุ่มประเทศในสหภาพยุโรป ในปี 2004 ตัว CySEC เองก็กลายมาเป็นส่วนหนึ่งของตัวกฏ MiFID ของยุโรป ซึ่งทำให้หน่วยงานที่ลงทะเบียนกับ CySEC สามารถเข้าถึงเครื่องมือทางการเงินในยุโรปได้ทั้ง อย่างไรก็ตาม การเข้าร่วมประชาคมยุโรป และการใช้ค่าเงินยูโรทำให้เกิดการเปลี่ยนในกฏระเบียบการเงินที่ CySEC ได้ออกแบบมาก่อนหน้านี้ ซึ่งเดิม Cyprus ถือเป็นเมืองแห่งการลงทุนที่ปลอดภาษี

CySEC

ในช่วงปี 2012 CySEC ได้ประกาศว่าจะมีการเปลี่ยนแปลงนโยบายเรื่องของการจัดจำแนก Binary Option ในฐานะเครื่องมือทางการเงิน ซึ่งผลกระทบนั้นส่งผลกระทบต่อโบรคเกอร์ที่อยู่ใน Cyprus ทั้งหมด และโบรคเกอร์ Binary Option ทั้งหมดจะต้องปฏิบัติตามกฏอย่างเคร่งครัด โดย CySEC เป็นหน่วยงานแรกที่ยอมรับว่า Binary Option ในฐานะเครื่องมือทางการเงินประเภทหนึ่ง

ความรับผิดชอบ ของ CySEC

CySEC มีความรับผิดชอบดังต่อไปนี้

  1. ให้คำแนะนำกำกับการทำงานของ Cyprus Stock Exchange และธุรกรรมที่เกิดขึ้นในตลาดหุ้นของ Cyprus รวมทั้งการเพิ่มบริษัท โบรคเกอร์และบริษัทโบรคเกอร์ต่าง ๆ ให้ทำงานเป็นไปตามระเบียบ
  2. ให้การกำกับและควบคุม บริษัทที่ให้บริการด้านการลงทุน กองทุนการเงินต่าง ๆ รวมทั้งบริษัทที่ปรึกษาการลงทุน กองทุนรวม บริษัทที่บริหารจัดการเงินทุนต่าง ๆ
  3. มอบใบอนุญาติในการลงทุน รวมทั้งเป็นที่ปรึกษาด้านการลงทุน ของโบรคเกอร์และบริษัทสถาบันการลงทุนต่าง ๆ
  4. อำนวยความสะดวก และดำเนินการลงโทษแก่บริษัท หรือโบรคเกอร์ ที่ปรึกษาทางการเงิน หรือแก่นิติบุคคล หรือบุคคลธรรมดาที่อยู่ภายใต้การกำกับดูแลของตลาดหลักทรัพย์

ปัจจุบันเนื้อหาของ พรบ. ของ CySEC ให้อำนาจ CySEC ครอบคลุมทั้งการกำกับ การบังคับใช้กฏ การสืบสวนสอบสวน การหาข้อมูลและแบ่งปันข้อมูลกับหน่วยงานที่ให้การกำกับด้านการเงินของประเทศต่าง ๆ

โครงสร้าง

CySEC บริหารจัดการโดยสมาชิกบอร์ด ซึ่งประกอบด้วย ประธาน รองปรธาน ซึ่งเป็นผู้บริหารเต็มเวลา นอกจากนี้ยังมีสมาชิกอื่น ๆ อีก 3 คน มีหน่วยงานจากรัฐบาลกลางของ Cyprus (Central Bank of Cyprus) ซึ่งเป็นตัวแทนของสมาชิกแต่ไม่มีสิทธิโหวต บอร์ดสมาชิกนั้นจะถูกกำหนดมาโดย สภาคณะรัฐมนตรี (Council of Minister ซึ่งเสนอมาจากรัฐมนตรีกระทรวงการคลัง) โดยจะมีอายุในการทำงาน 5 ปี

การดำเนินการและการบังคับใช้ระเบียบ

CySEC ต้องเผชิญกับการลงทะเบียนของ Broker Forex และโบรคเกอร์อื่น ๆ อย่างรวดเร็ว และต้องกำกับการทำงานของการให้บริการทางการเงินแต่ละประเภท ดังนั้น การเฝ้าระวัง และการใช้กฏสำหรับหน่วยงานต่าง ๆ ต้องอยู่ภายใต้การดำเนินการของ CySEC ทั้งหมด ซึ่งกระบวนการเหล่านี้ก็อยู่ภายใต้กฏระเบียบของ EU อีกต่อหนึ่ง และ CySEC นั้นรับลงทะเบียนโบรคเกอร์ทั้งหมด

กฏระเบียบ

ในช่วงปี 2014 และ 2015 CySEC ได้รับคำวิจารณ์จากเทรดเดอร์จำนวนมากและรวมทั้งนักวิจารณ์ในอุตสาหกรรมการเงิน ซึ่งบอกว่าองค์กร CySEC ต้องมีการกำกับการทำงานที่ดีกว่านี้ ซึ่งรวมถึงการกำกับกิจการและการกำกับความเสี่ยง การเฝ้าระวังความเสี่ยงด้านการลงทุนของบริษัทที่เกี่ยวข้อง พวกเขาบอกว่า ค่าปรับของการฝ่าฝืนกฏที่ CySEC กำหนดนั้นค่อนข้างที่จะน้อยเกินไปเมื่อเทียบกับหน่วยงานทางด้านการเงินอื่น ๆ ที่มีอยู่ในยุโรป และอยู่ในสมาชิกของ EU ด้วยกัน ซึ่งคำวิจารณ์ที่กล่าวถึงส่วนใหญ่นั้นจะพุ่งเป้าไปที่ Binary Option Broker เสียเป็นส่วนใหญ่

 

กระบวนการทำงาน

CySEC เป็นหน่วยงานกำกับกิจการการเงินหน่วยงานแรกที่พยายามจะดูแลโบรคเกอร์ Binary Option ดังนั้น Binary Option Broker รวมทั้งอื่น ๆ ก็จะพยายามมาลงทะเบียนกับ CySEC เพื่อที่จะให้ตัวเองนั้นมีสถานะถูกกฏหมายและอ้างได้อว่าอยู่ภายใต้การดูแลของหน่วยงานที่น่าเชื่อถือของประชาคมยุโรป ซึ่งสร้างความน่าเชื่อถือให้แก่ลูกค้า กระบวนการขอใบอนุญาต การรับรองนั้นเป็นกระบวนการที่กระทำได้รวดเร็ว ในช่วงปี 2012 บางโบรคเกอร์ที่ไม่ได้ลงทะเบียน บอกในเว็บไซต์ของพวกเขาเองว่า Binary options นั้นเป็นวิธีทเรดที่ง่ายที่สุดในตลาด  Binary Options มีให้บริการตั้งแต่ปี 2008 และเริ่มให้การรับรองในกลุ่มประเทศยุโรปโดย CySEC ในเดือนพฤษภาคม 2012” ข้อความดังกล่าวไม่ได้บอกว่าโบรคเกอร์เหล่านั้นเป็นโบรคเกอร์ที่อยู่ภายใต้การดูแลของ CySEC แต่ว่า เทรดเดอร์ควรตรวจสอบหมายเลขทะเบียนของ CySEC เว็บไวต์ว่า โบรคเกอร์ที่พูดแบบนี้มีการลงทะเบียนหรือไม่ ซึ่งส่วนใหญ่จะมีการแอบอ้าง

ความรับผิดชอบ

CySEC ได้เปลี่ยนแปลงทั้งการลงทะเบียน การกำกับกิจการ รวมทั้งตัวเนื้อหาการลงทะเบียนทั้งหมด การเปลี่ยนแปลงได้รวม เรื่องความโปร่งใส่ รวมทั้งการเพิ่มค่าปรับ โบรคเกอร์อาจจะถูกเพิกถอนใบอนุญาหรือ การหยุดการให้บริการได้ ซึ่งกระบวนการดังกล่าวทำให้การทำงานของ CySEC มีความเข้มข้นขึ้น นอกจากนี้หน่วยงานได้สร้างโครงสร้างการทำงานใหม่เพื่อที่จะพยายามการปรับปรุงการให้ความช่วยเหลือนักลงทุนเรื่องการร้องเรียนจากนักลงทุน

CySEC ถือเป็นหน่วยงานหนึ่งที่มีการเปลี่ยนแปลงและปรับตัวเพื่อยกระดับมาตรฐานในการลงทุนของโบรคเกอร์ภายใต้การกำกับดูแล เพื่อการสร้างความน่าเชื่อถือให้แก่นักลงทุน ตลอดหลายปีที่ผ่านมา CySEC ได้พัฒนาเนื้อหาและข้อบังคับให้สอดคล้องกับการทำงาน รวมทั้งแนวทางเกี่ยวกับการปฏิบัติตามกฏให้แก่บริษัทลงทุนในการปฏิบัติตาม ทำให้ CySET ถือเป็นหนึ่งในหน่วยงานที่ได้รับความน่าเชื่อถือ

ที่มา :