หน่วยงานกำกับ Forex Broker : Financial Conduct Authority (FCA)

หน่วยงาน Financial Conduct Authority (FCA) เป็นหน่วยงานกำกับนโยบายทางด้านการเงิน ซึ่งอยู่ในสหราชอาณาจักร แต่ว่าเป็นองค์กรอิสระของรัฐบาลอังกฤษ และได้รับเงินสนับสนุนจากการจ่ายค่าธรรมเนียมของกลุ่มสมาชิกขององค์กร ซึ่งให้บริการทางอุตสาหกรรมทางการเงิน FCA นั้นกำกับสถาบันการเงิน บริษัท ที่ให้บริการแก่ลูกค้า และสร้างความโปร่งใส ในตลาดการเงินของกลุ่มประเทศสหราชอาณาจักร

FCA

ภาพที่ 1 สัญลักษณ์องค์กร FCA

หน่วยงานให้ความสำคัญเกี่ยวกับกฏซึ่งเกี่ยวพันทั้งฝั่งสถาบันการเงินที่ให้บริการแก่ลูกค้ารายย่อยและ สถาบันการเงินที่ให้บริการแก่ลูกค้าสถาบัน ซึ่งโครงสร้างของหน่วยงานที่มีอำนาจในการกำกับดูแล FCA ประกอบด้วย  Bank of England ในหน่วยงานย่อยของ Prudential Regulatory Authority และ คณะกรรมการนโยบายการเงิน (Financial Policy Committee โดยที่ FCA นั้นรับผิดชอบธุรกิจในความดูแลประมาณ 58,000 ธุรกิจ ซึ่งมีพนักงานกว่า 2.2 ล้านคน มีมูลค่าทางเศรษฐกิจกว่า 65.6 พันล้านปอนด์ในเศรษฐกิจสหราชอาณาจักร

FCA คือ

ในช่วงเดือนธันวาคม 2012 พรบ. Financial Services Act 2012 นั้นได้การโปรดเกล้าและมีผลบังคับใช้ในวันที่ 1 เมษายน 2013  พรบ. ตัวนี้ได้สร้างกรอบการบังคับใช้กี่ยวกับการให้บริการทางการเงิน และให้อำนาจแก่ Financial Services Authority ในการกำกับดูแลกิจการที่ให้บริการและมีสินค้าเป็นบริการทางการเงินในรูปแบบต่าง ๆ  โดย พรบ. ได้ให้อำนาจแก่ ธนาคารกลางอังกฤษ (Bank of England )ในการรับผิดชอบดูแลความมีเสถียรภาพทางการเงิน รวมทั้งใช้อำนาจบังคับใช้ทั้งในมุมมองมหภาคและมุมมองจุลภาค ซึ่งได้สร้างโครงสร้างข้อบังคับใหม่ขึ้นมา ซึ่งประกอบด้วย คณะกรรมการนโยบายการเงินของธนาคารกลางอังกฤษ (Financial Policy Committee) , Prudential Regulation Authority  และ Financial Conduct Authority

FCA website

ภาพที่ 2 หน้าเว็บของ FCA

อำนาจ

หน่วยงานที่กำกับดูแล FCA มีอำนาจในการดูแล ซึ่งรวมทั้งอำนาจในการกำกับดูแล ผลิตภัณฑ์ ที่อยู่ในตลาดการเงน ซึ่งสามารถที่จะกำหนดมาตรฐาน และคุณสมบัติพื้นฐานของผลิตภัณฑ์ได้ การกำหนดมาตรฐานขั้นต่ำสามารถทำได้และมีอำนาจในการสืบสวนสอบสวนองค์กรหรือหน่วยงานส่วนบุคคลที่เกี่ยวข้องในตลาดการเงิน นอกจากนี้ FCA ยังสามารถห้าม หรือ ออกข้อห้ามผลิตภัณฑ์ทางการเงินเป็นระยะเวลาหนึ่งปี ระหว่างที่มีการรอพิจารณา การแบนถาวร  FCA ยังมีอำนาจในการให้คำแนะนำ ในการปรับปรุงหรือเปลี่ยนแปลงผลิตภัณฑ์ของบริษัทซึ่งถ้าหากพบว่า มันไม่ได้เป็นไปตามแนวทางที่ FCA กำหนด

นอกจากนี้ FCA ยังสามารถที่จะทำการสั่งระงับสินทรัพย์ หรือ ผลิตภัณฑ์การเงินของบริษัท หรือ นิติบุคล ภายใต้การสืบสวนสอบสวน ก่อนที่จะระบุความผิดที่พวกเขาได้กกระทำ  อำนาจของเจ้าหน้าที่ของ FCA นั้นจะต้องรับผิดชอบการกำกับกฏเกี่ยวกับความน่าเชื่อถือของลูกค้า ตั้งแต่ 1 เมษายน 2014 ซึ่งดูแลอำนาจของ Office of Fair Trading อีกทีหนึ่ง

หน่วยงานและบริษัท

หน่วยงานและบริษัทที่อยู่ภายใต้การกำกับดูแลของ FCA นั้นมีหลายส่วน และนอกจากจะมีหน่วยงานแล้วยังมีบริษัทซึ่งอยู่ในความดูแลของ FCA อีก โดยหน่วยงานนี้สามารถจำแนกประเภทได้เป็นหลายประเภท โดยสามารถแยกเป็นกลุ่ม ๆ ได้ดังต่อไปนี้

ธนาคาร

พรบ. บริการทางการเงิน (Financial Services Act ปี 2012 นั้นได้กำหนดระบบสำหรับการกำกับบริการการทางการเงิน ในการป้องกันและปรับปรุงระบบเศรษบกิจของอังกฤษ ซึ่ง FCA ก็จะต้องทำการให้ความช่วยเหลือกลุ่มธนาคารในการดำเนินการดังต่อไปนี้

  1. ตรวจสอบความโปร่งใสของการทำงานของธนาคารในการปฏิบัติต่อลูกค้า
  2. กระตุ้นนวัตกรรมและเพิ่มความสามารถในการแข่งขันอย่างยั่งยืน
  3. ช่วยให้ FCA สามารถวิเคราะห์ความเสี่ยงที่เป็นไปได้ตั้งแต่เนิ่น ๆ ดังนั้นพวกเขาสามารถดำเนินการลดความเสี่ยงได้ทันท่วงที

บริษัทที่มีความเป็นเจ้าของร่วม (Mutual Societies)

มี Mutual Societies มากกว่า 10,000 Mutual Societies ในสหราชอาณาจักร และ FCA นั้นทำหน้าที่ในการดูแลและให้บริการครอบคลุมการดำเนินการดังต่อไปนี้

  1. การลงทะเบียนรับ mutual Societies ใหม่
  2. การเก็บรักษาบันทึกข้อมูล
  3. การรับผลตอบแทนรายปี

กลุ่มบริษัท Mutual Societies นี้ไม่มีกลุ่มคำที่มีความหมายในภาษาไทยแน่ชัด โดยความหมายอีกความหมายหนึ่งของ Mutual Societies คือ Mutual organization ซึ่งองค์กรที่เป็นตัวอย่างหนึ่งคือ ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย เพราะว่าทุกคนเป็นเจ้าของตลาดหลักทรัพย์ร่วมกัน

ที่ปรึกษาทางการเงิน

กลุ่มที่ปรึกษาทางการเงินก็ถือเป็นอีกกลุ่มหนึ่งที่อยู่ภายใต้การดูแลของ FCA ซึ่ง กลุ่มเหล่านี้ต้องเข้ามาเป็นสมาชิกของ FCA และข้อบังคับนี้เริ่มมีผลบังคับใช้ตั้งแต่ปี 2012 สำหรับหน่วยงานที่เป็นที่ปรึกษาทางการเงินในฐานะองค์กรอิสระ (Independent Financial Advisers หรือ IFAs ซึ่งเป็นไปตามข้อบังคับชื่อ  Retail Distribution Review โดย IFA Business นั้นจะต้องเข้าข่ายดังต่อไปนี้

  1. การให้บริการผลิตภัณฑ์ทางการเงินหลากรูปแบบ
  2. การให้คำแนะนำแก่ผู้โบรคเกโดยไม่มีความลำเอียงและไม่เคร่งครัด ซึ่งขึ้นอยู่กับความเข้าใจและการวิเคราะห์ตลาดที่เป็นธรรม

หน่วยงาน FCA ถือเป็นหน่วยงานที่มีบทบาทมากในการทำงานร่วมกับ Forex Broker ในฐานะสถาบันการเงินที่ให้บริการแก่ลูกค้า และ Forex Broker ต้องลงทะเบียนและปฏิบัติตามกฏ ซึ่งหน่วยงานนี้จะต้องสร้างความน่าเชื่อถือแก่ ผู้บริโภค หรือลูกค้าที่เทรด Forex และสร้างความโปร่งใสให้กับตลาดการเงิน ที่นอกเหนือจากตลาด Forex เช่น ตลาดหุ้น ตลาดอนุพันธ์ โดยเน้นไปที่กลุ่มบริษัทที่อยู่ในกลุ่มประเทศสหราชอาณาจักร์