วิธีลงทะเบียนสมัคร FairMarkets เปิดบัญชี และยืนยันตัวตนอย่างละเอียด (อับเดต 2024)

เอกสารที่ต้องใช้

 • ยืนยันตัวตน: บัตรประจำตัวประชาชน, ใบขับขี่ หรือพาสปอร์ต ทั้งด้านหน้าด้านหลัง
 • ยืนยันที่อยู่: รายการเดินบัญชีธนาคาร หรือบิลค่าน้ำค่าไฟ

1. เข้าสู่หน้า Website

2. การเปิดบัญชีและยืนยันตัวตน

 • กดปุ่ม “Open account”

 • กรอกชื่อ-นามสกุลเป็นภาษาอังกฤษ
 • เลือกประเทศที่อยู่อาศัย
 • กรอกเบอร์โทรศัพท์
 • กรอกอีเมล
 • ตั้งรหัสผ่าน โดยมีเงื่อนไขดังนี้
  • ความยาว 8-15 ตัวอักษร
  • มีตัวเลข 1 ตัว
  • ตัวพิมพ์ใหญ่ 1 ตัว
  • ตัวพิมพ์เล็ก 1 ตัว
  • เช่น AbCd1234
 • กดปุ่ม “No”
 • กดปุ่มหน้าข้อความ จากนั้นกดปุ่ม “Sign up”

 • เลือกประเภทบัญชีที่ต้องการ

 • ตั้งรหัสผ่านสำหรับบัญชี MetaTrader โดยมีเงื่อนไขดังนี้
  • ความยาวอย่างน้อย 8 ตัวอักษร
  • มีตัวเลข 1 ตัว
  • ตัวพิมพ์ใหญ่ 1 ตัว
  • ตัวพิมพ์เล็ก 1 ตัว
  • อักษรพิเศษ 1 ตัว
  • เช่น AbCd1234!
 • กรอกรหัสผ่านซ้ำอีกครั้ง
 • กดปุ่ม “Next”

 • กดปุ่ม “Continue to verify…”
 • เลือกประเทศที่อยู่อาศัย
 • เลือกสัญชาติ
 • กดปุ่ม “Next”

 • เลือกวันเดือนปีเกิด
 • กรอกประเทศเกิด
 • กรอกที่อยู่คั่นด้วย “,” เช่น 52, Moo 10, Suthep, Mueang
 • กรอกบ้านเลขที่
 • กรอกรหัสไปรษณีย์
 • กรอกจังหวัด จากนั้นกดปุ่ม “Next”
 • กดปุ่ม “Confirm”

 • กดปุ่ม “Continue to verify…”
 • เลือกสถานภาพการจ้างงาน

 • เลือกจำนวนรายได้ต่อปี หน่วย USD (1 USD = 36.7 บาท)
 • เลือกแหล่งที่มาเงินทุน

 • เลือกประเภทเอกสารยืนยันตัวตน ได้แก่ ใบขับขี่ บัตรประชาชน หรือพาสปอร์ต
 • อัปโหลดรูปเอกสารยืนยันตัวตนที่มีทั้งด้านหน้า ด้านหลัง (ลูกศรสีส้ม)
 • กดปุ่ม “Next”
 • เลือกประเภทเอกสารยืนยันที่อยู่ ได้แก่ รายการเดินบัญชีธนาคาร หรือบิลค่าน้ำค่าไฟ
 • อัปโหลดเอกสาร (ลูกศรสีส้ม)
 • กดปุ่ม “Next”

 • กดปุ่ม “Skip”
 • รอระบบทำการตรวจสอบเอกสาร ใช้เวลาไม่เกิน 1 ชั่วโมง และจะมีการแจ้งเตือนทางอีเมล

 • เมื่อเอกสารถูกตรวจสอบเรียบร้อยจะสามารถใช้งานบัญชีได้เต็มรูปแบบ

3. วิธีตรวจสอบบัญชีซื้อขาย

 • กดปุ่ม “Accounts” เพื่อดูบัญชีที่เปิดไว้ สามารถดูได้บริเวณวงกลมสีแดง