ในการเทรด Forex ย่อมหลีกเลี่ยงไม่ได้ที่จะต้องเผชิญหน้ากับความเสี่ยง ความเสี่ยงของการเทรด สามารถจำแนกออกเป็นรูปแบบต่าง ๆ ได้หลายรูปแบบ ความเสี่ยงของการเทรด ในตลาดการเงินนั้น สามารถจัดจำแนกเป็น 2 รูปแบบ ได้แก่ ความเสี่ยงที่เป็นระบบ (Systematic Risk) กับความเสี่ยงที่ไม่เป็นระบบ (Unsystematic Risk)

 

การทำความเข้าใจกับความเสี่ยง (Risk) นั้น จะต้องเข้าใจก่อนว่า มีความเสี่ยงที่ไม่สามารถกำจัดออกได้อยู่เช่นกัน ในบทเรียนนี้การทำความเข้าใจกับความเสี่ยงที่เป็นระบบและไม่เป็นระบบ จึงสามารถช่วยให้เทรดเดอร์ Forex สามารถออกแบบระบบ และทำความเข้าใจได้ว่า ปัญหาประเภทไหนที่สามารถแก้ไขได้ หรือแก้ไขไม่ได้

Forex: correlation ของ AUDUSD และ XAUUSD
ภาพที่ 1 ความสัมพันธ์ (correlation) ของราคาค่าเงิน AUDUSD และราคาทองคำ (XAUUSD)

ความเสี่ยงที่เป็นระบบ (Systematic Risk)

ความเสี่ยงที่เป็นระบบมีนิยาม คือ ความเสี่ยงที่เกิดจากสภาพตลาดโดยรวม เป็นความเสี่ยงที่ไม่สามารถทำให้ลดลงได้ ไม่สามารถปรับให้ไม่มีความเสี่ยงได้ ทำได้เพียงมีแผนสำรองไว้รับมือ หรือแก้ไขสถานการณ์เฉพาะหน้าเท่านั้น

ตัวอย่างของ Systematic Risk

โดย Systematic Risk มักจะเกิดจากระบบ เช่น ในการลงทุนในธุรกิจ การเผชิญกับเหตุการณ์ระบาดของ Virus Covid-19 ทำให้การบริโภคหดตัวลง ธุรกิจร้านอาหาร หรือธุรกิจอื่น ๆ ก็พลอยซบเซาไปด้วย ถ้าหากเราดำเนินกิจการการขายอาหาร ย่อมไม่สามารถจะหลีกเลี่ยงปรากฏการณ์ลักษณะนี้ได้ เรียกว่า เป็นความเสี่ยงที่เป็นระบบ

ความเสี่ยงในลักษณะนี้ คือ ความเสี่ยงที่ส่งผลกระทบต่อทั้งตลาด เช่น กลยุทธ์การลงทุนอันใดอันหนึ่งในตลาด Forex หากใช้วิธีการ Long Only ปรากฏว่า เมื่อเกิดเหตุการณ์วิกฤติเศรษฐกิจขึ้น ก็ไม่สามารถหลีกเลี่ยงได้ที่จะต้องได้รับผลกระทบกับการปรับตัวลงของราคาสินทรัพย์ ถ้าหากคุณ Long EURUSD Only หมายความว่า คุณจะต้องรับผลกระทบกับการ Long และการปรับลดของราคาสินทรัพย์นั้นอย่างหลีกเลี่ยงไม่ได้

ความเสี่ยงที่ไม่เป็นระบบ (Unsystematic Risk)

ความเสี่ยงที่ไม่เป็นระบบ เป็นความเสี่ยงที่เกิดขึ้นเฉพาะกิจการหนึ่ง หรือ อุตสาหกรรมใดอุตสาหกรรมหนึ่ง โดยระบบอื่นหรือระบบทั้งหมดไม่ได้รับผลกระทบ กับการเกิดการเปลี่ยนแปลงของราคาหลักทรัพย์ใด หลักทรัพย์หนึ่งที่เปลี่ยนแปลงนั้นไปด้วย

ตัวอย่างของ Unsystematic Risk

ในตัวอย่างของธุรกิจ คือ ปัญหาในการบริหารจัดการ ปัญหาความเสี่ยงจากภาระหนี้สิน ซึ่งเป็นความเสี่ยงเฉพาะที่เกิดขึ้นกับธุรกิจเพียงลำพังเท่านั้น ไม่ได้ส่งผลกระทบกับธุรกิจอื่น ๆ ในระบบ ซึ่งแน่นอน Unsystematic Risk ย่อมเป็นเรื่องที่บริหารจัดการณ์ได้

โดยปัญหาลักษณะนี้ มักจะเกิดกับตลาดหุ้นเป็นหลัก การเกิดเหตุการณ์แบบนี้ ในตลาดหุ้น เช่น การเผชิญกับภาวะขาดทุนของหุ้นบางตัว การเผชิญกับกับมรสุมทางการเงิน หรือการที่ได้รับข่าวดีจากการควบรวมกิจการ หรือผลประกอบการที่เป็นบวก

ความเสี่ยงลักษณะนี้ ในตลาด Forex สามารถมองได้หลายแง่ เพราะว่าในตลาด Forex การเคลื่อนไหวของค่าเงินนั้น เคลื่อนไหวไปในทิศทางที่สอดคล้องกัน การเคลื่อนไหวของตลาดค่าเงินจะมีเหตุการณ์ที่เกิดร่วมกัน และเหตุการณ์ที่เคลื่อนไหวแตกต่างกัน

เช่น การเคลื่อนไหวของค่าเงิน Swiss Franc อาจจะส่งผลกระทบต่อ CHF เพียงคู่เดียว แต่ไม่ส่งผลกระทบต่อค่าเงิน ดอลล่าร์สหรัฐฯ ขณะที่เหตุการณ์ Covid-19 นี้จะส่งผลต่อทุกค่าเงินในตลาด เป็นต้น

ความเสี่ยงในตลาด Forex

ความเสี่ยงในตลาด Forex นั้นก็สามารถแบ่งเป็น Systematic และ Unsystematic ได้เช่นเดียวกัน ผมขอยกตัวอย่างสำหรับทั้ง 2 ตัวอย่างดังนี้

Systematic Risk ในตลาด Forex

ความเสี่ยงที่เป็นระบบ แม้ในการเทรด Forex ซึ่งเป็นเรื่องของคู่ค่าเงินเฉพาะสองค่าเงิน แต่ก็ยังสามารถจัดเป็นความเสี่ยงที่เป็นระบบได้ เนื่องจากตลาด Forex แตกต่างจากตลาดหุ้นที่ว่า ทุกผลิตภัณฑ์มีความเชื่อมโยงกัน ดังนั้นข่าวใหญ่ ๆ เช่น การปรับลดดอกเบี้ยของค่าเงินใดค่าเงินหนึ่ง จึงส่งผลต่อการขึ้นลงของราคาค่าเงินอื่นๆในระยะยาว เช่น เมื่อเกิดผลกระทบต่อค่าเงิน USD ก็จะมีผลกระทบต่อ JPY ด้วย

Unsystematic Risk ในตลาด Forex

ความเสี่ยงที่ไม่เป็นระบบ แต่อย่างไรก็ตาม ในความเสี่ยงที่เป็นระบบนั้นก็มีความเสี่ยงที่ไม่เป็นระบบซ่อนอยู่ เพราะถ้าหากเรานำ กราฟ Correlation ในค่าเงิน Forex มาดูก็จะพบว่า มีบางคู่เงินที่การเคลื่อนไหวบางช่วงเวลา (ย้ำว่าบางช่วงเวลา) ไม่สัมพันธ์กัน ดังนั้น ในตลาด Forex จึงสามารถแยกเหตุการณ์แบบเฉพาะเจาะจงได้ลำบาก นั่นคือมีความเสี่ยงที่เป็นระบบ และความเสี่ยงที่ไม่เป็นระบบ ปะปนและทับซ้อนกันอยู่

สรุป

ความเสี่ยงในตลาด Forex มีหลายรูปแบบ ความเสี่ยงที่นิยมกำหนดรูปแบบเพื่อเอามาใช้อย่างหนึ่ง คือ ความเสี่ยงที่เป็นระบบและความเสี่ยงที่ไม่เป็นระบบ โดยการกำหนดความเสี่ยงที่เป็นระบบและไม่เป็นระบบนั้น ทำให้เราสามารถสร้างแบบจำลอง ที่สามารถครอบคลุมสถานการณ์ที่แตกต่างกันได้

ความเสี่ยงที่เป็นระบบในตลาด Forex เป็นความเสี่ยงที่เกิดกับภาพรวมตลาดโดยตรง ในขณะที่ความเสี่ยงที่ไม่เป็นระบบจะเกิดกับค่าเงินคู่ใด คู่เงินหนึ่งโดยเฉพาะ ดังนั้น การออกแบบระบบเราจะต้องรู้ว่า ความเสี่ยงประเภทไหนที่สามารถหลีกเลี่ยงได้ และความเสี่ยงประเภทไหนที่ไม่สามารถหลีกเลี่ยงได้

ใส่ความเห็น